Motzei Shabbat celebration in the wake of the 19th Yahrtzeit of Reb Shlomo Carlebach

October 23, 2013

OU Israel Center Nov 2 2013 jpg